තෙවන පාර්ශවීය ආරක්ෂණ සහතික කිරීම්

ISO 9001 - තත්ත්ව හා කළමනාකරණ පද්ධතියේ බලපත්‍ර ලබා දීම පිළිබඳ සාධනය.

ISO 14001 - පාරිසරික කළමනාකරණ පද්ධතියට බලපත්‍ර ලබා දුන් බවට සාධනය.

ISO 13485 - වෛද්‍ය උපකරණ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දුන් බවට සාධනය.

අනෙකුත් සහතික කිරීම්

Management System Certificate

Issued by GNV GL Business Assurence Japan.

View

Management System Certificate

Issued by GNV GL Business Assurence Japan.

View

Management System Certificate

Issued by DNV GL PRESAFE AS.

View

Medical Device Marketing Authorization

Issued by Ministry of Health, Labour and Welfare, Government of Japan.
License Number: 27B2X00070

View | About the issuer

Medical Device Manufacturing license

Issued by Osaka Prefecture.
License Number: 27BZ006010

View | About the issuer

Proof of Product Recognition

Issued by Geriatric Disease Prevention Association (JAPA)
Recognition number 1120

View | About the issuer

WQA Gold Seal Certificate Enagic USA

Issued by the Water Quality Association for 2015

View

Water Quality Association Member

Issued by the Water Quality Association for 2010

View

Registration certificate of Kangen Water®

Issued by United States Patent and Trademark Office.
Registration Number: 4,063,154

View | About the issuer

Registration certificate

Change Your Water - Change Your Life Issued by United States Patent and Trademark Office
Registration Number: 3,852,774

View | About the issuer

Recognized as a member in good standing

Issued by Direct Selling Association for the year 2015.

View | About the issuer

Certificate of Registration of Copyright

The information on this certificate has been made a part of the Copyright Office records.

View

Registration for Kangen Ukon

Certificate of FDA Food Facility.
Registration Number: 15226513166

View

8-Point Business Model Trademark

Exclusive trademark status

View

WQA Official Gold Seal Listing

Issued by the Water Quality Association

View

100 Direct Selling News Global 2011

Issued for Enagic USA, Inc, #60

View

DSA Code of Ethics Communication Initiative

Certificate of Recognition Presented to: Enagic USA Inc.

View

මිලදී ගැනීමේ විමසීම්

* කලාපය / රට අනුව මිල / ආකෘතිය වෙනස් වේ

Watch Expert Opinions on Kangen Water

Why Enagic is Best
Dr Michael Donladson
Dr. Michael Explains the water
Dr. Hiromi Shinya ~ Kangen Alkaline Water
Dr. Hiromi Shinya ~ Kangen Alkaline Water
Fitness Experts on Kangen Water
What Doctors are saying about Kangen Water
Dr Horst Filtzer, MD Endorses Kangen Water
Dr Carpenter Benefits of Kangen Water
Dr Tim McKnight
Dr Tim Goodwin chiropractor
Kangen Water - Use in Restaurants