සීමාසහිත ඇරමැට් හොල්ඩින්ස් (පුද්ගලික ) සමාගම

විද්‍යුත් තැපෑල: kangen@aramat.lk

ජංගම: +94 (77) 462 9260

මිලදී ගැනීමේ විමසීම්

* කලාපය / රට අනුව මිල / ආකෘතිය වෙනස් වේ

Watch Expert Opinions on Kangen Water

Why Enagic is Best
Dr Michael Donladson
Dr. Michael Explains the water
Dr. Hiromi Shinya ~ Kangen Alkaline Water
Dr. Hiromi Shinya ~ Kangen Alkaline Water
Fitness Experts on Kangen Water
What Doctors are saying about Kangen Water
Dr Horst Filtzer, MD Endorses Kangen Water
Dr Carpenter Benefits of Kangen Water
Dr Tim McKnight
Dr Tim Goodwin chiropractor
Kangen Water - Use in Restaurants